Servcorp Privacybeleid

- Bijgewerkt in februari 2024 - 

We erkennen het belang van de privacy van personen die zaken met ons doen, zoals klanten en leveranciers. Wij zijn gebonden door de Australische Privacy Principles, voor zover vereist door de Privacy Act 1988, en waar we internationaal opereren door lokale privacywetgeving. Dit Beleid beschrijft hoe wij en de ondernemingen van onze Groep persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beheren.

A. Dit Beleid

Samenvatting - Dit Beleid
Dit Beleid legt uit hoe wij Persoonsgegevens Verwerken. Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt, dus controleer het regelmatig op updates.

 

Dit Beleid wordt uitgevaardigd door Servcorp Limited (ABN 97089222506) namens zichzelf, haar dochterondernemingen en haar filialen (samen, “Servcorp” wij”, “ons”en“onze”)en is gericht op personen buiten onze organisatie met wie we in wisselwerking staan, met inbegrip van klanten, bezoekers van onze sites, andere gebruikers van onze producten of diensten, sollicitanten en bezoekers van onze gebouwen (samen, “u”). Gedefinieerde termen die in dit Beleid worden gebruikt, worden uitgelegd in Deel ‎B hieronder.

Details over de relevante managers en verwerkingsverantwoordelijken onder dit Privacybeleid worden verstrekt in Deel ‎•V hieronder. Eventuele landspecifieke bepalingen zijn opgenomen in Bijlage 1.

TDit Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van Persoonsgegevens of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven. We raden u aan dit Beleid zorgvuldig door te lezen en regelmatig deze pagina te raadplegen om eventuele wijzigingen die we in overeenstemming met de voorwaarden van dit Beleid zouden kunnen aanbrengen, te bekijken.

B. Definities

 • “Passende jurisdictie” betekent een rechtsgebied dat formeel door de Europese Commissie is aangewezen als rechtsgebied dat een passend beschermingsniveau biedt voor Persoonsgegevens.
 • “Cookie” betekent een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt (met inbegrip van onze Sites). In dit Beleid omvat een verwijzing naar een "Cookie" analoge technologieën zoals webbakens en clear GIF's.
 • “Verwerkingsverantwoordelijke” betekent de entiteit die beslist hoe en waarom Persoonsgegevens worden verwerkt. In tal van rechtsgebieden is de Verwerkingsverantwoordelijke primair verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • "Gegevensbeschermingsautoriteit" ”betekent een onafhankelijke overheidsinstantie die wettelijk belast is met het toezicht op de naleving van de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.
 • “EER” staat voor de Europese Economische Ruimte.
 • “GDPR” staat voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de Europese Unie en de EER.
 • "Persoonsgegevens" betekent informatie over een persoon of op basis waarvan een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meerdere specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.
 • “Verwerken”, “Verwerking” or “Verwerkt”" betekent alles wat met Persoonsgegevens wordt gedaan, al dan niet via geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.
 • “Verwerker” betekent elke persoon of entiteit die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke (met uitzondering van werknemers van de Verwerkingsverantwoordelijke).
 • “Profilering” betekent elke vorm van geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van Persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.
 • "Relevante Persoonsgegevens" betekent Persoonsgegevens waarvoor wij de Verwerkingsverantwoordelijke zijn.
 • "Gevoelige Persoonsgegevens" zijn Persoonsgegevens over ras of etniciteit, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, fysieke of mentale gezondheid, seksleven, feitelijke of vermeende strafbare feiten of straffen, nationaal identificatienummer of andere informatie die volgens de toepasselijke wetgeving als gevoelig wordt beschouwd.
 • “Site” betekent elke website die door ons of namens ons wordt geëxploiteerd of onderhouden.

C. Verzamelen van Persoonsgegevens

Samenvatting - Verzamelen van Persoonsgegevens>
Wij verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens: wanneer de gegevens aan ons worden verstrekt (bijv. wanneer u contact met ons opneemt); in de loop van onze relatie met u (bijv. als u klant wordt); wanneer u Persoonsgegevens openbaar maakt (bijv. als u een openbaar bericht over ons plaatst op sociale media); wanneer u onze Sites bezoekt; wanneer u zich registreert voor het gebruik van een van onze Sites, producten of diensten; of wanneer u interageert met inhoud of reclame van derden op een Site. Wij kunnen ook Persoonsgegevens over u ontvangen van derden (bijv. wetshandhavingsinstanties).

 

Verzamelen van Persoonsgegevens: : Wij verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens over u uit de volgende bronnen:

 • Aan ons verstrekte gegevens:Wij verkrijgen Persoonsgegevens wanneer deze gegevens aan ons worden verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of telefoon, of op een andere manier, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft, of wanneer u solliciteert, of wanneer u een contactformulier invult).
 • Relatiegegevens:Wij verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens in het kader van onze normale relatie met u (bijv. als wij u een offerte doen of een dienst aan u of uw werkgever verlenen, of als wij informatie over een betaling ontvangen).
 • Gegevens die u openbaar maakt:Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen met betrekking waartoe u ervoor kiest ze openbaar te maken, inclusief via sociale media (wij kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen van uw profiel(en) op sociale media).
 • Websitegegevens:Wij verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens wanneer u een van onze Sites bezoekt of gebruik maakt van functies of bronnen die beschikbaar zijn op of via een Site (technische verbindingsgegevens, bijv. de specifieke webpagina die wordt bezocht, uw IP-adres, de datum en tijd van toegang, het gebruikte eindapparaat, browserconfiguratiegegevens).
 • Registratiegegevens:Wij verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van of zich registreert voor het gebruik van een van onze Sites of diensten.
 • Content en advertentie-informatie:Als u ervoor kiest om te communiceren met content of reclame van derden op een Site, ontvangen wij Persoonsgegevens over u van de betreffende derde.
 • Informatie van derden:Wij verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens van derden die deze aan ons verstrekken (bijv. kredietinformatiebureaus, wetshandhavingsinstanties, aanbieders van sociale media, enz.)
 • Trackinggegevens:Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen door middel van tracking van webpagina's en nieuwsbrieven.

Als u Persoonsgegevens aan ons verstrekt, moet u ervoor zorgen dat u gemachtigd bent om dergelijke gegevens aan ons te verstrekken en dat er een geldige rechtsgrondslag van toepassing is op de Verwerking van deze Persoonsgegevens.

D. Aanmaken van Persoonsgegevens

Samenvatting - Aanmaken van Persoonsgegevens
Wij maken Persoonsgegevens over u aan (bijvoorbeeld gegevens over uw interacties met ons).

 

In bepaalde omstandigheden maken we ook Persoonsgegevens over u aan, zoals gegevens over uw interacties met ons en gegevens over uw geschiedenis.

E. Categorieën Persoonsgegevens die wij Verwerken

Samenvatting - Categorieën Persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en Verwerken
Wij Verwerken: uw Persoonsgegevens (bijv. uw naam); demografische gegevens (bijv. uw leeftijd); uw contactgegevens (bijv. uw adres); gegevens over uw toestemmingen; betalingsgegevens (bijv. uw factuuradres); informatie over onze Site (bijv. het type apparaat dat u gebruikt); gegevens over uw werkgever (indien relevant); informatie over uw interacties met onze content of advertenties; en meningen of standpunten die u aan ons verstrekt.

 

We kunnen de volgende categorieën Persoonsgegevens over u Verwerken, mits we een toepasselijke wettelijke basis hebben:

 • Persoonsgegevens:given name(s);voornaam/voornamen, voorkeursnaam en foto.
 • Demografische informatie:geslacht; geboortedatum / leeftijd; nationaliteit; aanhef; titel; en taalvoorkeuren.
 • Contactgegevens:correspondentieadres; verzendadres; telefoonnummer; faxnummer; e-mailadres; gegevens van Persoonlijke Assistenten, indien van toepassing; gegevens van messenger apps; gegevens van online messaging; en gegevens van sociale media.
 • Toestemmingsregistraties:registraties van alle toestemmingen die u hebt gegeven, samen met de datum en tijd, de wijze van toestemming en alle gerelateerde informatie (bijv. het onderwerp van de toestemming).
 • Inkoopgegevens:gegevens over aankopen en prijzen; en naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de ontvanger.
 • Betalingsgegevens:: factuurgegevens; betalingsbewijzen; factuuradres; betalingsmethode; bankrekeningnummer of creditcardnummer; naam van de kaarthouder of rekeninghouder; beveiligingsgegevens van de kaart of rekening; datum vanaf wanneer de kaart geldig is; vervaldatum van de kaart; BACS-gegevens; SWIFT-gegevens; IBAN-gegevens; betalingsbedrag; betalingsdatum; en overzichten van cheques.
 • Gegevens met betrekking tot onze Site:apparaattype; besturingssysteem; browsertype; browserinstellingen; IP-adres; taalinstellingen; data en tijdstippen waarop verbinding werd gemaakt met een Site; locatiegegevens en andere technische communicatie-informatie (waaronder mogelijk Persoonsgegevens); gebruikersnaam; wachtwoord; beveiligingslogingegevens; gebruiksgegevens; geaggregeerde statistische informatie.
 • Werkgeversgegevens: wanneer u met ons communiceert in uw hoedanigheid van werknemer van een derde partij, de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van uw werkgever, voor zover relevant.
 • Gegevens over inhoud en advertenties:gegevens over uw interacties met onze online advertenties en inhoud, gegevens over advertenties en inhoud die worden weergegeven op pagina's die aan u worden weergegeven, en alle interactie die u mogelijk hebt gehad met dergelijke inhoud of advertenties (bijv. muisaanwijzer, muisklikken, formulieren die u geheel of gedeeltelijk invult) en alle touchscreeninteracties.
 • Opvattingen en meningen:alle opvattingen en meningen die u naar ons stuurt of publiekelijk over ons post op sociale mediaplatformen.

F. Gevoelige Persoonsgegevens

Samenvatting - Gevoelige Persoonsgegevens
Wij streven er niet naar om Gevoelige Persoonsgegevens te verzamelen of anderszins te Verwerken. Wanneer we Gevoelige Persoonsgegevens moeten Verwerken voor een legitiem doel, doen we dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Wij streven er niet naar om Gevoelige Persoonsgegevens te verzamelen of anderszins te Verwerken in het kader van onze normale bedrijfsvoering. Wanneer het om welke reden ook noodzakelijk is om uw Gevoelige Persoonsgegevens te Verwerken, baseren wij ons op een van de volgende rechtsgronden:

 • Naleving van de toepasselijke wetgeving:: Wij kunnen uw Gevoelige Persoonsgegevens Verwerken wanneer de Verwerking wordt vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving (bijv. om te voldoen aan onze rapportageverplichtingen inzake diversiteit);
 • Vestiging, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten:Wij kunnen uw Gevoelige Persoonsgegevens Verwerken wanneer de Verwerking noodzakelijk is voor de vestiging, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten;
 • Instemming:Wij kunnen uw Gevoelige Persoonsgegevens Verwerken wanneer wij, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen voorafgaand aan de Verwerking van uw Gevoelige Persoonsgegevens (deze rechtsgrond wordt alleen gebruikt met betrekking tot Verwerkingen die geheel vrijwillig zijn - hij wordt niet gebruikt voor Verwerkingen die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht zijn); of
 • Duidelijk openbaar gemaakt:Wij kunnen uw Gevoelige Persoonsgegevens Verwerken wanneer de Verwerking van dergelijke Persoonsgegevens betrekking heeft op gegevens die duidelijk door u als betrokkene openbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld op onze Servcorp Pagina's in sociale media.

Als u Gevoelige Persoonsgegevens aan ons verstrekt, moet u ervoor zorgen dat het wettelijk is toegestaan om dergelijke gegevens aan ons te verstrekken, en moet u ervoor zorgen dat er een geldige rechtsgrondslag van toepassing is op de Verwerking van deze Gevoelige Persoonsgegevens.

G. Doeleinden van de Verwerking en rechtsgrondslagen voor de Verwerking

Samenvatting - Manieren waarop we uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken
Wij Verwerken Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: onze Sites, producten en diensten aan u leveren; ons bedrijf beheren; met u communiceren; connectiviteit van onze producten en diensten mogelijk maken; sociale mediaplatforms onderhouden; onze IT-systemen beheren; gezondheid en veiligheid; financieel beheer; enquêtes uitvoeren; de veiligheid van onze gebouwen en systemen waarborgen; waar nodig onderzoeken uitvoeren; de toepasselijke wetgeving naleven; onze Sites, producten en diensten verbeteren; fraudepreventie; en werving en sollicitaties.

 

De doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens Verwerken, onderhevig aan toepasselijke wetgeving, en de rechtsgrondslagen waarop wij een dergelijke Verwerking uitvoeren, zijn de volgende:

 • Het aanbieden van sites, producten en diensten: het aanbieden van onze sites, producten of diensten, het op verzoek leveren van promotieartikelen en het communiceren met u in verband met deze sites, producten of diensten.
 • Onze bedrijfsvoering: het exploiteren en beheren van onze websites, onze producten en onze diensten; het leveren van inhoud aan u; het weergeven van reclame en andere informatie aan u; communicatie en interactie met u via onze websites, onze producten of onze diensten; en het informeren over wijzigingen van onze websites, onze producten of onze diensten.
 • Communicatie en marketing: het op enigerlei wijze met u communiceren (waaronder via e-mail, telefoon, sms, sociale media, post of persoonlijk) over nieuwsberichten en andere informatie waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, altijd onder voorbehoud van het verkrijgen van uw voorafgaande, opt-in-toestemming voor zover vereist onder de toepasselijke wetgeving; het bijhouden en bijwerken van uw contactgegevens waar nodig; en het verkrijgen van uw voorafgaande, opt-in-toestemming waar vereist.
 • Het onderhouden van bedrijfspagina's ("Servcorp-pagina’s") op sociale media en andere platforms van derden.
 • Beheer van IT-systemen: beheer en werking van onze communicatie-, IT- en beveiligingssystemen; en audits (inclusief beveiligingsaudits) en toezicht op dergelijke systemen.

H. Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derden

 

Samenvatting - Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derden
Wij maken Persoonsgegevens bekend aan: juridische en regelgevende autoriteiten; onze externe adviseurs; onze privacymanagers en Verwerkers; elke partij die nodig is in verband met juridische procedures; elke partij die nodig is voor het onderzoeken, opsporen of voorkomen van strafbare feiten; elke koper van ons bedrijf; en elke externe leverancier van reclame, plugins of inhoud die op onze Sites wordt gebruikt.

 

 • Gezondheid en veiligheid: gezondheids- en veiligheidsbeoordelingen en het bijhouden van gegevens; het bieden van een veilige omgeving in onze gebouwen; en naleving van gerelateerde wettelijke verplichtingen.
 • Enquêtes: contact met u opnemen om uw mening over onze websites, onze producten of onze diensten te achterhalen.
 • Beveiliging: fysieke beveiliging van onze gebouwen (inclusief verslagen van bezoeken aan onze gebouwen); CCTV-opnamen; en elektronische beveiliging (inclusief aanmeldingsgegevens en toegangsgegevens).
 • Onderzoeken: opsporen, onderzoeken en voorkomen van overtredingen van het Beleid en strafbare feiten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • Juridische procedures: vaststellen, uitoefenen en verdedigen van wettelijke rechten.
 • • Het gebruik van een klokkenluidersregeling om wangedrag door werknemers of andere derden te voorkomen, te melden en tegen te gaan. Als u een vermoedelijke misstand meldt of in een melding verschijnt als vermeende overtreder of als getuige of betrokkene, kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen ons klokkenluidersysteem. (Opmerking: landspecifieke uitzonderingen, bijvoorbeeld Zweden, kunnen de rapportering beperken tot enkel de belangrijkste personeelsleden van Servcorp).
 • Wettelijke naleving: naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving.
 • Het verbeteren van onze Sites, Apps, producten en diensten: het vaststellen van problemen met onze Sites, Apps, producten of diensten; het plannen van verbeteringen aan onze Sites, Apps, producten of diensten; en het creëren van nieuwe Sites, Apps, producten of diensten.
 • Fraudepreventie: Fraude opsporen, voorkomen en onderzoeken.
 • Werving en sollicitaties: wervingsactiviteiten; adverteren voor functies; sollicitatie-activiteiten; analyse van geschiktheid voor de betreffende functie; verslagen van aanwervingsbesluiten; details van aanbiedingen; en acceptatiegegevens.


We maken Persoonsgegevens bekend aan andere entiteiten binnen Servcorp, voor legitieme zakelijke doeleinden en de werking van onze Sites, producten of diensten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daarnaast maken wij uw Persoonsgegevens bekend aan:

 • U en, indien van toepassing, uw aangewezen vertegenwoordigers;
 • Wettelijke en regelgevende instanties, op verzoek, of om een daadwerkelijke of vermoedelijke schending van de toepasselijke wet- of regelgeving te melden;
 • Accountants, auditors, advocaten en andere externe professionele adviseurs van Servcorp, onderworpen aan bindende contractuele verplichtingen inzake vertrouwelijkheid;
 • Externe Verwerkers (zoals betalingsdienstaanbieders) die zich waar ook ter wereld bevinden, met inachtneming van de vereisten die hieronder in dit Deel H worden vermeld;
 • Elke relevante partij, wetshandhavingsinstantie of rechtbank, voor zover dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten;
 • Elke relevante partij met het oog op preventie, onderzoek, opsporing of vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties;
 • Elke relevante derde partij voor verificatie en fraudepreventie
 • Elke relevante derde verwerver(s), in het geval dat we al onze activiteiten of activa of een relevant deel daarvan verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie); en
 • Alle relevante externe leveranciers, wanneer onze Sites gebruikmaken van advertenties van derden, plug-ins of diensten met producten of diensten van derden. Als u ervoor kiest om te communiceren met dergelijke advertenties, plug-ins, inhoud of verbinding te maken met dergelijke producten/services, kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met de betreffende externe provider. We raden u aan om de privacyverklaring van die derde partij te lezen voordat u haar advertenties bekijkt.

Als wij een derde Verwerker inschakelen om uw Persoonsgegevens te Verwerken, zal de Verwerker onderworpen zijn aan bindende contractuele verplichtingen om: (i) de Persoonsgegevens alleen Verwerken in overeenstemming met onze voorafgaande schriftelijke instructies; en (ii) maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonsgegevens te beschermen; samen met alle aanvullende vereisten onder de toepasselijke wetgeving.

I. Profilering

Samenvatting - Profilering
Persoonsgegevens zijn niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming en Profilering.

 

Wij Verwerken geen Persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvorming en Profilering.

J. Internationale overdracht van Persoonsgegevens

Samenvatting - Internationale overdracht van persoonsgegevens
Wij dragen Persoonsgegevens over aan ontvangers in andere landen. Indien we Persoonsgegevens overdragen van Australië naar een ontvanger buiten Australië die zich niet in een Passende Jurisdictie bevindt, voor de Europese Unie en de EER, doen we dit op basis van het feit dat we de partij een contractuele verplichting opleggen om te voldoen aan wetten die in overeenstemming zijn met dit Beleid

 

Wegens de internationale aard van onze activiteiten dragen we Persoonsgegevens over binnen Servcorp en aan derden zoals vermeld in Deel ‎H hierboven, in verband met de doeleinden die in dit Beleid uiteengezet worden. Om die reden dragen we Persoonsgegevens over aan andere landen die mogelijk andere wetten en nalevingsvereisten voor gegevensbescherming hebben dan het land waarin u zich bevindt.

Wanneer we uw Persoonsgegevens overdragen van Australië aan ontvangers buiten Australië die geen deel uitmaken van de Europese Unie, EER of een Passende Jurisdictie, doen we dit op basis van standaard contractuele clausules die naleving van dit Beleid garanderen.

Houd er rekening mee dat wanneer u Persoonsgegevens rechtstreeks overdraagt aan een Servcorp-entiteit die buiten Australië gevestigd is, wij niet verantwoordelijk zijn voor die overdracht van uw Persoonsgegevens. Wij zullen uw Persoonsgegevens niettemin Verwerken vanaf het moment dat wij ze ontvangen, in overeenstemming met de bepalingen van dit Beleid.

K. Gegevensbeveiliging

Samenvatting - Gegevensbeveiliging
Wij implementeren passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Zorg ervoor dat alle Persoonsgegevens die u naar ons verzendt, veilig worden verzonden.We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking, onbevoegde toegang en andere onwettige of onbevoegde vormen van Verwerking, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Omdat het internet een open systeem is, is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij alle redelijke maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die via het internet naar ons worden verzonden niet garanderen - een dergelijke verzending vindt plaats op eigen risico en u bent er verantwoordelijk voor dat alle Persoonsgegevens die u naar ons verzendt, veilig worden verzonden.

L. Nauwkeurigheid van gegevens

Samenvatting - Nauwkeurigheid van gegevens
Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens accuraat en up-to-date zijn en worden gewist of gecorrigeerd als wij onnauwkeurigheden ontdekken.We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat:

 • Uw Persoonsgegevens die wij Verwerken nauwkeurig zijn en, waar nodig, up-to-date worden gehouden; en
 • Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en die onjuist zijn (gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt), onverwijld worden gewist of gecorrigeerd.

Van tijd tot tijd kunnen wij u vragen om de juistheid van uw Persoonsgegevens te bevestigen.

M. Dataminimalisatie

Samenvatting - Dataminimalisatie
Wij nemen alle redelijke maatregelen om de hoeveelheid Persoonsgegevens die wij Verwerken te beperken tot wat noodzakelijk is.Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die wij Verwerken, beperkt blijven tot de Persoonsgegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden zoals uiteengezet in dit Beleid.

N. Bewaren van gegevens

Samenvatting - Bewaren van gegevens
Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens alleen worden bewaard zolang als nodig is in verband met een rechtmatig doel.Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de minimale periode die nodig is voor de doeleinden die in dit Beleid worden uiteengezet. De criteria om te bepalen hoe lang we uw Persoonsgegevens zullen bewaren, zijn de volgende:

 1. We bewaren Persoonsgegevens in een vorm die identificatie mogelijk maakt slechts zolang als:
 2. Wij een doorlopende relatie met u onderhouden (bijvoorbeeld wanneer u een gebruiker bent van onze diensten of wanneer u rechtmatig op onze mailinglijst staat en u zich niet hebt uitgeschreven); of
 3. Uw Persoonsgegevens noodzakelijk zijn in verband met de wettelijke doeleinden zoals uiteengezet in dit Beleid, waarvoor wij een geldige wettelijke basis hebben (bijv. wanneer uw persoonsgegevens zijn opgenomen in een contract tussen ons en uw werkgever en wij een legitiem belang hebben bij het Verwerken van deze gegevens ten behoeve van de bedrijfsvoering en het nakomen van onze verplichtingen onder dat contract; of wanneer wij een wettelijke verplichting hebben om uw Persoonsgegevens te bewaren; of totdat u uw toestemming intrekt en er geen andere wettelijke basis bestaat; of zolang er wettelijke bewaarplichten zijn),

Plus:

 1.  De duur van:
 2. De toepasselijke verjaringstermijn onder toepasselijk recht (d.w.z. elke periode waarin iemand een rechtsvordering tegen ons kan instellen in verband met uw Persoonsgegevens, of waarvoor uw Persoonsgegevens relevant zijn); en
 3. Een extra periode van twaalf (12) maanden na het einde van de toepasselijke verjaringstermijn, voor zover we verplicht of gemachtigd zijn om dit te doen (zodat, als een persoon een claim indient aan het einde van de verjaringstermijn, we nog steeds een redelijke hoeveelheid tijd hebben om Persoonsgegevens te identificeren die relevant zijn voor die claim),

En:

 1. Daarnaast: als er relevante juridische claims worden ingediend, blijven we Persoonsgegevens Verwerken gedurende de aanvullende periodes die nodig zijn in verband met die claim; we kunnen Persoonsgegevens ook blijven Verwerken als het verwijderen van de gegevens in strijd zou zijn met de vereiste om de belangen van de betrokken personen te beschermen; of als de Verwerking anderszins noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Gedurende de periodes vermeld in bovenstaande paragrafen (2)(a) en (2)(b) beperken wij onze Verwerking van uw Persoonsgegevens tot het opslaan en beveiligen van de gegevens, behalve voor zover de gegevens moeten worden ingezien in verband met een rechtsvordering of een verplichting onder de toepasselijke wetgeving.

Zodra de periodes in bovenstaande paragrafen (1), (2) en (3), elk voor zover van toepassing, zijn verstreken, zullen we ofwel:

 • De relevante Persoonsgegevens permanent verwijderen of vernietigen; of
 • De relevante Persoonsgegevens anonimiseren.

O. Uw wettelijke rechten>

Samenvatting - Uw wettelijke rechten
Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk een aantal rechten, waaronder: het recht om uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken; het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens; het recht om rechtzetting van onjuistheden te vorderen; het recht om het wissen, of de beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens te vorderen; het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens; het recht om uw Persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke; het recht om uw toestemming in te trekken; en het recht om klachten in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteiten. In bepaalde gevallen zal het nodig zijn om uw identiteit aan te tonen voordat we deze rechten kunnen uitoefenen.

 


Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk de volgende rechten met betrekking tot de Verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens:

 • Het recht om uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken (houd er echter rekening mee dat wij u niet ten volle kunnen laten profiteren van onze Sites, producten of diensten als u uw Persoonsgegevens niet aan ons verstrekt - het is bijvoorbeeld mogelijk dat wij uw aanvragen niet kunnen verwerken zonder de benodigde gegevens);
 • Het recht op toegang tot, of kopieën van, uw Relevante Persoonsgegevens, samen met informatie over de aard, Verwerking en openbaarmaking van deze Relevante Persoonsgegevens;
 • Het recht om rechtzetting te vragen van eventuele onnauwkeurigheden in uw Relevante Persoonsgegevens
 • Het recht om op legitieme gronden een verzoek in te dienen:
  • Het wissen van uw Relevante Persoonsgegevens; of
  • De beperking van de Verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens;
 • Het recht om bepaalde Relevante Persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, voor zover van toepassing;
 • Indien wij uw Relevante Persoonsgegevens Verwerken op basis van uw toestemming, het recht om deze toestemming in te trekken (met dien verstande dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatigheid van enige Verwerking die heeft plaatsgevonden vóór de datum waarop wij een kennisgeving van een dergelijke intrekking ontvangen, en geen beletsel vormt voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van andere beschikbare rechtsgrondslagen); en
 • Het recht om klachten over de Verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit (in het bijzonder de Gegevensbeschermingsautoriteit van de EU-lidstaat waar u woont, of waar u werkt, of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, elk indien van toepassing).

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk ook de volgende aanvullende rechten met betrekking tot de Verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens:

• Het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens door ons of namens ons; en
• Het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens door ons of namens ons voor direct marketing-doeleinden.

Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Om een of meerdere van deze rechten uit te oefenen, of om een vraag te stellen over deze rechten of een andere bepaling van dit Beleid, of over onze Verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u terecht op https://www.servcorp.com.au/en/privacy/of gebruik de contactgegevens in Deel ‎V hieronder. Houd rekening met het volgende:

 • In sommige gevallen is het nodig om uw identiteit aan te tonen voordat we deze rechten kunnen uitoefenen; en
 • Wanneer uw verzoek de vaststelling van aanvullende feiten vereist (bijv. het vaststellen of een Verwerking niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving), zullen wij uw verzoek redelijkerwijs onmiddellijk onderzoeken voordat wij beslissen welke actie wij zullen ondernemen.

 

P. Cookies en vergelijkbare technologieën

Samenvatting - Cookies en vergelijkbare technologieën
Wij Verwerken Persoonsgegevens door gebruik te maken van Cookies en soortgelijke technologieën.Wanneer u een Site bezoekt of een App gebruikt, zullen wij cookies op uw apparaat plaatsen, of cookies lezen die al op uw apparaat staan, steeds onderworpen aan het verkrijgen van uw toestemming, waar vereist, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij gebruiken cookies om informatie over uw apparaat, uw browser en, in sommige gevallen, uw voorkeuren en surfgedrag te registreren. Dat helpt ons om onze site beter en gebruiksvriendelijker te maken.

 

Q. Algemene voorwaarden

Samenvatting - Algemene voorwaarden
Onze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van onze websites.

 

Op elk gebruik van onze websites, producten of diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. We raden u aan om regelmatig onze Algemene voorwaarden door te lezen, die u kunt vinden op onze website of via de hyperlink https://www.servcorp.com.au/en/terms-and-conditions/, zodat u kennis kunt nemen van eventuele wijzigingen die we van tijd tot tijd kunnen aanbrengen.

R. Direct marketing

Samenvatting - Direct Marketing
Wij Verwerken Persoonsgegevens om contact met u op te nemen met informatie over Sites, producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. U kunt zich op elk moment gratis uitschrijven.

 

Wij Verwerken Persoonsgegevens om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, direct mail of andere communicatievormen om u informatie te verstrekken over Sites, producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. Als we sites, producten of diensten aan u leveren, of als u hebt verzocht om onze nieuwsbrief te ontvangen, kunnen we u informatie sturen over onze sites, producten of diensten, aanstaande promoties en andere informatie die voor u van belang kan zijn, met behulp van de contactgegevens die u ons hebt verstrekt, altijd onder voorbehoud van het verkrijgen van uw voorafgaande opt-in-toestemming voor zover vereist onder de toepasselijke wetgeving.

Onze nieuwsbrieven bevatten trackingpixels. Een trackingpixel is een onzichtbare afbeelding in HTML-e-mails; het doel ervan is om een logbestand te genereren wanneer de e-mail wordt geopend en te registreren welke links worden geactiveerd vanuit de nieuwsbrief, om deze gegevens vervolgens te analyseren. Hierdoor kunnen we, door middel van statistische evaluaties, het succes van onze nieuwsbriefcampagnes bepalen en onze nieuwsbrieven optimaliseren, zodat u bijvoorbeeld informatie en aanbiedingen ontvangt die beter aansluiten bij uw interesses.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze promotionele e-maillijst door te klikken op de afmeldlink in elke promotionele e-mail die we versturen. Nadat u zich hebt afgemeld, sturen we u geen promotionele e-mails meer, maar in sommige gevallen blijven we contact met u opnemen voor zover dat nodig is voor Sites, producten of diensten die u hebt aangevraagd.

 

S. Online sollicitatieprocedure

Samenvatting - Online sollicitatieprocedure
Wij Verwerken Persoonsgegevens in het kader van onze online sollicitatieprocedure.


We bieden een online sollicitatieprocedure aan. De gegevens die u indient, inclusief eventuele bestanden die u uploadt, worden verzonden via een beveiligde verbinding. Uw elektronische sollicitatiegegevens worden doorgestuurd naar de relevante personeelsafdeling, die ze alleen doorstuurt naar de relevante afdeling voor de functie in kwestie en/of naar de mensen die bevoegd zijn om de sollicitatie te Verwerken. Alle partijen behandelen uw sollicitatiedocumenten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en behandelen de inhoud strikt vertrouwelijk.

Na afronding van de selectieprocedure bewaren we uw sollicitatiedocumenten gedurende zes maanden, waarna we ze verwijderen en/of eventuele kopieën vernietigen, tenzij we een arbeidsovereenkomst met u hebben gesloten. Als we uw sollicitatiedocumenten in onze kandidatenpool willen bewaren, nemen we hierover contact met u op. Tijdens deze communicatie bieden we u de mogelijkheid om actief toestemming te geven voor het verder bewaren van uw documenten. Ongeacht of u momenteel een open sollicitatie hebt of niet, uw sollicitatie-account en de bijbehorende gegevens blijven opgeslagen tenzij u deze deactiveert; dat biedt u de mogelijkheid om ook voor andere vacatures bij ons te solliciteren.

Houd er rekening mee dat sollicitaties die per e-mail bij ons worden ingediend, ongecodeerd worden verzonden. We raden u daarom aan om waar mogelijk gebruik te maken van het online sollicitatieportaal.

T. Minderjarigen

Samenvatting - Minderjarigen
Onze websites zijn niet gericht op minderjarigen en wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van minderjarigen.


Onze websites zijn niet gericht op minderjarigen en wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van minderjarigen.

U. Sociale media en andere platforms van derden

Samenvatting - Sociale media en andere platforms van derden
Wij Verwerken persoonsgegevens in het kader van Servcorp-pagina's op sociale media en andere platforms van derden en voor het leveren van gerichte reclamecampagnes.

 

Sociale mediaknoppen
We kunnen sociale mediaknoppen voor Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, LinkedIn en Xing (en andere soortgelijke sociale mediapagina's) op onze Websites gebruiken. De sociale mediaknoppen zijn niet geïntegreerd als plugins via iFrame, maar vormen enkel een link naar onze bedrijfspresentatiepagina (“Servcorp Page”) op het respectievelijke sociale mediaplatform. Er worden geen Persoonsgegevens verzonden naar een dergelijke aanbieder van sociale media wanneer op een knop van sociale media wordt geklikt.

Servcorp-pagina's op Sociale Media-platforms
Wij onderhouden Servcorp-pagina's op sociale media en andere platforms van derden om onze producten en diensten aan de man te brengen en te promoten. Wanneer we een Servcorp-pagina aanbieden op sociale media of ander platform van derden, zijn we een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, samen met de aanbieder van het platform. We beheren Servcorp-pagina’s in samenwerking met Facebook en Instagram, Pinterest, WeChat, WhatsApp, LINE, YouTube, LinkedIn en Xing (incl. Kununu). We raden u aan de privacyverklaring van elk van deze bedrijven door te lezen voor meer informatie over de Verwerking die zij uitvoeren en de contactgegevens van deze bedrijven.

Wij Verwerken Persoonsgegevens van zowel geregistreerde als niet-geregistreerde bezoekers van onze Servcorp-pagina's.

Geregistreerde bezoekers: Wij Verwerken gegevens met betrekking tot onze Sites (zoals gebruikersidentificatie), Persoonsgegevens en Contactgegevens (bijvoorbeeld gedeelde profielgegevens). We Verwerken ook Persoonsgegevens die worden gegenereerd door het delen van inhoud, het uitwisselen van berichten en communicatie. We kunnen ook speciale categorieën Persoonsgegevens Verwerken, als de gebruiker dergelijke Persoonsgegevens heeft gedeeld.

Geregistreerde en niet-geregistreerde bezoekers:We Verwerken gepseudonimiseerde gegevens zoals statistieken en inzichten over de interactie van bezoekers met de inhoud op onze Servcorp-pagina (pagina-activiteiten, paginaweergaves, like-informatie, bereik, algemene demografische, locatie- en interessegerelateerde informatie over leeftijd, geslacht, land, stad, taal), evaluaties van het succes van onze advertenties en andere analyses. We kunnen gepseudonimiseerde gegevens niet samenvoegen met de bijbehorende attributiekenmerken (bijv. naamgegevens) en daarom is het voor ons niet mogelijk om individuele bezoekers te identificeren, die anoniem blijven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de ervaring van de gebruiker op de Servcorp-pagina's, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van interactieve functies zoals delen en beoordelen.

Een Servcorp-pagina of andere bedrijfsaanwezigheid op platformen van derden is slechts een van de vele mogelijkheden om met ons in contact te komen of informatie van ons te ontvangen. Als alternatief is de informatie die wordt aangeboden via onze Servcorp-pagina’s en bedrijfspresentaties ook toegankelijk op onze websites.

Targeting

Zoals verder uitgelegd in ons Cookiebeleid (zie Deel (M) hierboven), kunnen we cookies op onze sites gebruiken om u, als u een Facebook-account hebt, Servcorp-advertenties te tonen die relevant zijn voor uw interesses. Om dit te doen, vragen we Facebook, op basis van de gegevens die door de Facebook-pixel worden verzameld, om een groep Facebook-gebruikers aan te maken die het publiek van onze advertentiecampagnes zullen zijn (zogenaamde aangepaste doelgroepen).

Voor het maken van aangepaste doelgroepen treden wij en Facebook Ierland op als gezamenlijke verantwoordelijken voor de Verwerking en hebben we het Controller Addendum van Facebook afgesloten om de respectieve verantwoordelijkheden van de partijen vast te leggen. Wij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de hier vermelde informatie en Facebook Ierland is verantwoordelijk voor het vrijwaren van de rechten van betrokkenen met betrekking tot persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Facebook Ierland na de gezamenlijke Verwerking.

Voor het maken van aangepaste doelgroepen treden wij en Facebook Ierland op als gezamenlijke verantwoordelijken voor de Verwerking en hebben we het Controller Addendum van Facebook afgesloten om de respectieve verantwoordelijkheden van de partijen vast te leggen. Wij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de hier vermelde informatie en Facebook Ierland is verantwoordelijk voor het vrijwaren van de rechten van betrokkenen met betrekking tot persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Facebook Ierland na de gezamenlijke Verwerking. https://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook kan de aangepaste doelgroepgegevens ook gebruiken om lookalike doelgroepen aan te maken, dat zijn Facebook-gebruikers met vergelijkbare interesses of profielen als onze aangepaste doelgroepen, met als doel onze advertenties aan deze doelgroepen te leveren. Voor een dergelijke Verwerking is Facebook de Verwerkingsverantwoordelijke en is de privacyverklaring van Facebook van toepassing op deze Verwerking.

U kunt uw Facebook-advertentie-instellingen bekijken en uw voorkeuren bij Facebook op elk gewenst moment bijwerken.

V. Gegevens van Verwerkingsverantwoordelijken

Samenvatting - Gegevens van Verwerkingsverantwoordelijken
Er zijn verschillende Servcorp-entiteiten die optreden als Verwerkingsverantwoordelijken voor de doeleinden van deze Privacykennisgeving, die verschillende contactgegevens hebben. De relevante Verwerkingsverantwoordelijken en hun respectieve contactgegevens worden hieronder vermeld.

 

Voor de doeleinden van dit Beleid zijn de relevante Verwerkingsverantwoordelijken:

Land

Verwerkingsverantwoordelijke

Contactgegevens

Australië

Servcorp Administration Pty Ltd

privacy@servcorp.com.au

Singapore

Servcorp Serviced Offices Pte. Ltd.

privacy@servcorp.com.sg

Nieuw-Zeeland

Servcorp New Zealand Limited

privacy@servcorp.co.nz

Filipijnen 

Servcorp Bonifacio, Inc.

privacy@servcorp.com.ph

Thailand

Servcorp Thai Holdings Ltd.

privacy@servcorp.co.th

Maleisië

Amalthea Nominees (Malaysia) Sdn Bhd

privacy@servcorp.com.my

Saoedi-Arabië

Jeddah Branch of Servcorp Square Pte Ltd

privacy@servcorp.me

UAE

Servcorp Limited Liability Company Servcorp (L.L.C.)

privacy@servcorp.ae

Qatar

Servcorp Qatar L.L.C.

privacy@servcorp.com.qa

Koeweit

Servcorp Aswad Real Estate Company W.L.L

privacy@servcorp.com.kw

Bahrein

Servcorp BFH W.L.L

privacy@servcorp.bh

Libanon

Servcorp Phoenicia SAL

privacy@servcorp.com.lb

Turkije

Servcorp İş Merkezi İşletmeciliği Limited Şirke

(Servcorp Business Centres Operation Limited Liability Partnership)

privacy@servcorp.com.tr

Frankrijk

Servcorp Edouard VII SARL

privacy@servcorp.fr

België

Servcorp Brussels Sprl

privacy@servcorp.be

Verenigd Koninkrijk

Servcorp UK Limited

privacy@servcorp.co.uk

Duitsland

Servcorp Berlin GmbH

privacy@servcorp.de

Verenigde Staten van Amerika

Servcorp Manhattan LLC

privacy@servcorp.com

Groot-China

Servcorp Business Service (Beijing) Co., Ltd

privacy@servcorp.com.cn

Japan

Servcorp Co-working GK

privacy@servcorp.co.jp

Servcorp verwelkomt uw opmerkingen over dit privacybeleid. Als u vragen hebt over dit Privacybeleid en meer informatie wenst , kun u tijdens de kantooruren van maandag tot en met vrijdag op een van de volgende manieren contact met ons opnemen.

Tel: +61 2 9231 7500

Post: T.a.v: Privacybeleid

Servcorp

Level 63 25 Martin Place

Sydney, NSW 2000

AUSTRALIË

E-mail: privacy@servcorp.com

 

BIJLAGE 1 - LANDSPECIFIEKE BEPALINGEN

Samenvatting - Landspecifieke bepalingen

In deze bijlage hebben we bepalingen opgenomen die specifiek zijn voor een bepaald land. Merk op dat de bepalingen in deze bijlage alleen van toepassing zijn op het vermelde land.


(1) Duitsland

  (R) Direct Marketing

Dubbele Opt-In-procedure binnen nieuwsbriefabonnement

Als u daar expliciet om vraagt, sturen we u onze nieuwsbrief over de onderwerpen die u hebt gekozen en informatie over ons bedrijf. Houd er rekening mee dat de levering alleen kan plaatsvinden nadat u uw abonnementsaanvraag nogmaals expliciet hebt bevestigd in het kader van onze dubbele opt-in-procedure.

De Persoonsgegevens die tijdens het registratieproces voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden en personaliseren van de nieuwsbrief (bijv. om u met uw naam aan te spreken). U kunt uw toestemming voor het opslaan van Persoonsgegevens die u ons hebt gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken voor de toekomst. Voor het intrekken van uw toestemming bevat elke nieuwsbrief een overeenkomstige link; als alternatief kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen zodat we uw intrekking kunnen implementeren. In de dubbele opt-in-e-mail hebben we details verstrekt over de toestemming die aan ons is gegeven.

(T) Minderjarigen

Onze websites zijn niet gericht op minderjarigen en wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van minderjarigen (met uitzondering van sollicitanten). Als personen jonger dan 16 jaar persoonsgegevens aan ons doorgeven, is dat alleen toegestaan als de ouder of voogd toestemming heeft gegeven of heeft ingestemd met de toestemming van de minderjarige. De contactgegevens van de ouder of voogd moeten aan ons worden verstrekt om ons te overtuigen van de toestemming of goedkeuring van de ouder of voogd. Deze gegevens en de gegevens van de minderjarige zullen dan worden verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Als we ontdekken dat een minderjarige jonger dan 16 jaar ons Persoonsgegevens heeft gestuurd zonder toestemming van de ouder of wettelijke voogd, zullen we de gegevens onmiddellijk verwijderen.

 

 

Cookies

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om eigenschappen binnen de sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze sociale media, reclame- en analysepartners.