Algemene voorwaarden| Servcorp

 • Kantoorruimte 02 403 37 00
 • Virtueel Kantoor 02 403 38 00
 • Vergaderruimte 02 403 38 30
 • Buiten Belgïe +32 2 403 37 00

Over de website


De website is eigendom van en wordt uitgebaat door Servcorp Limited ('Servcorp') en staat op de domeinnamen www.servcorp.be ('de Website') en draait op het World Wide Web ('WWW').

Het materiaal op de website is beschermd bij auteursrecht © 2012 Servcorp Limited.

Door de website te gebruiken en met het oog op het verlenen van toegang aan u door ons tot het materiaal op de website, gaat u ('u' en 'gebruiker') akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Gebruiksvoorwaarden

1. Gebruik van Servcorp-website en materiaal

 • De informatie, grafische voorstellingen, materialen, inhoud en alle werken ('materialen' zijn bedoeld als samenvatting van onze diensten en algemene zaken die van belang zijn voor bestaande en potentiële klanten van Servcorp).
 • Het Internet is geen veilig medium en communicatie naar en vanaf de website kan onderweg onderschept of gewijzigd worden. Wij garanderen niet dat de website vrij is van zaken die schade kunnen toebrengen aan een computer die toegang krijgt tot de website of data op dergelijke computer.
 • Bij het gebruiken van de website wordt u geacht ons Privacybeleid dat op de website vermeld staat, te aanvaarden.

 

2. Beperkingen van gebruik

De website en de informatie en voorzieningen die erop staan, mogen niet op een onwettige manier gebruikt worden, of voor enige illegaal doel, of op enige wijze die inbreuk pleegt op de rechten van Servcorp. Servcorp behoudt zich het recht voor om over te gaan tot het permanent verbieden en/of het melden bij de bevoegde autoriteiten van iedere persoon die de website gebruikt of probeert te gebruiken voor illegale doeleinden, of die beledigend, obsceen, vulgair, aanstootgevend, lasterlijk, haatdragend, bedreigend of seksueel getint materiaal post of probeert te posten.

  Bovendien mag u:
 • geen data exploiteren of geen automatische zoekopdrachten uitvoeren op de website of de inhoud van de website via het gebruik van bijkomende software of op enige andere wijze;
 • de inhoud van de website of de materialen, waaronder reclame- of promotiemateriaal, niet opnemen;
 • geen links creëren vanaf de website naar een andere website op het Internet, of de website niet framen of spiegelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • de website of de voorzieningen die erop beschikbaar zijn niet gebruiken om anderen te belasteren, lastig te vallen, te bedreigen of te beledigen;
 • niet knoeien met, de werking niet hinderen van of geen ongeoorloofde wijzigingen aanbrengen aan de website of de inhoud ervan;
 • niet opzettelijk virussen, wormen of andere schade toebrengende zaken naar of via de website versturen;
 • de website niet gebruiken om commerciële, ongevraagde of elektronische bulkberichten naar anderen te versturen of op enige andere manier gebruiken die een schending zou inhouden van de Spam Act 2003 (Cth); of
 • de website of de voorzieningen die erop beschikbaar zijn niet gebruiken voor activiteiten, of naar of via de website informatie of materiaal (waaronder advertenties) versturen die/dat:
  • wetten of voorschriften overtreedt;
  • deze Gebruiksvoorwaarden schendt;
  • een inbreuk pleegt op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of fabrieksgeheimen);
  • ongepast, aanstootgevend, obsceen, bedreigend, onbetamelijk, opruiend, pornografisch, lasterlijk of vertrouwelijk is;
  • vals of misleidend is;
  • discriminerend is en een overtreding inhoudt van de antidiscriminatiewetgeving van de Staat of de Commonwealth; of
  • een persoon identificeert of die/dat gebruikt kan worden om een persoon te identificeren (waaronder een kopie, foto's of andere afbeeldingen) tenzij de toestemming van die persoon is bekomen; of
  • een poging inhoudt om een van bovenstaande handelingen te verrichten of anderen toelaat deze te verrichten.

  U betreedt de website op eigen risico en u bent verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied en deze Gebruiksvoorwaarden.


3. Toegang tot de website buiten Australië

 • Wij beweren of garanderen niet dat de inhoud van de website in overeenstemming is met de wetten van alle landen buiten Australië. Indien u de website van buiten Australië betreedt, doet u dit op eigen risico.


4. Intellectuele eigendom

 • U mag individuele reclamelijsten van de website downloaden en afdrukken voor uw eigen privé, niet-commercieel gebruik. Afgezien hiervan mag u geen inhoud van de website gebruiken, reproduceren, communiceren, publiceren of verdelen, tenzij dit een faire transactie vormt ten behoeve van de Copyright Act 1968 (Cth).
 • U mag meer bepaald geen reclamelijsten van de website reproduceren of gebruiken voor commerciële doeleinden of voor commercieel gewin.


5. Beperking van aansprakelijkheid

 • Servcorp stelt de website beschikbaar van de gebruikers, maar neemt geen verplichting van verzorging van de gebruikers op zich. Servcorp geeft geen garanties of doet geen beweringen betreffende de kwaliteit, juistheid, volledigheid, verhandelbaarheid of geschiktheid voor het doel van de materialen.
 • U moet juridisch of ander professioneel advies inwinnen vooraleer voort te gaan of u te baseren op de materialen. Servcorp garandeert of beweert niet dat de website of de materialen geen schade zullen toebrengen of vrij zijn van computervirussen of andere gebreken of fouten.
 • Waar een wet een garantie ten aanzien van deze gebruiksvoorwaarden impliceert die niet wettelijk mag worden uitgesloten, zal voor zover bij wet is toegelaten onze aansprakelijkheid voor de schending van de garantie, zoals wij verkiezen, beperkt zijn tot het opnieuw verstrekken van de diensten of de betaling van de kost om ze opnieuw te doen verstrekken.
 • Waar aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, is alle aansprakelijkheid waaraan wij blootgesteld worden met betrekking tot het gebruik van de website of de inhoud beperkt zoals voorzien door de Trade Practices Act 1974 (Cth).
 • In geen geval zal Servcorp aansprakelijk zijn voor incidentele, bijzondere of gevolgschade, waaronder schadevergoeding voor verlies van opportuniteit of van andere winsten voortvloeiend in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de materialen op de website.
 • U zal Servcorp en haar respectieve functionarissen, werknemers en agenten (de 'Gevrijwaarde') te allen tijde beschermen tegen en vrijwaren voor alle verlies (waaronder redelijke juridische kosten en uitgaven) of aansprakelijkheid waaraan een van deze Gevrijwaarden wordt blootgesteld ingevolge een claim, rechtszaak, vordering of procedure vanwege een persoon tegen een van deze Gevrijwaarden waar zulk verlies van aansprakelijkheid voortvloeide uit, in verband stond met of betrekking had op een schending van deze overeenkomst door u.


6. Auteursrecht op het materiaal van de website

 • Tenzij anders vermeld, houden wij alle auteursrechten op de inhoud en het ontwerp van de website en de materialen. Servcorp bezit al zulke auteursrechten of gebruikt een en ander onder licentie of overeenkomstig het toepasselijk recht.
 • Behalve ten behoeve van en met inachtneming van de voorwaarden vastgelegd in de Copyright Act 1968(Cth) (of eender welke andere toepasselijke wetgeving in de hele wereld), of zoals anders voorzien in de kennisgeving van auteursrecht, mag niets van de materialen in welke vorm ook of op welke wijze ook (waaronder framing, screen scraping, elektronisch, mechanisch, microkopiëren, fotokopiëren of opnemen) gereproduceerd, aangepast, opgeslagen worden in een opzoeksysteem of verzonden worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Servcorp.
 • Servcorp is de eigenaar van diverse gedeponeerde handelsmerken die op de website vermeld staan. Onrechtmatig gebruik van deze handelsmerken zal een schending van onze intellectuele eigendomsrechten inhouden.
 • Servcorp behoudt zich alle andere rechten voor op de materialen en de website.


7. Links vanaf de website

 • Servcorp garandeert of beweert niet dat materiaal of inhoud op andere websites waarnaar de website linkt geen schending van de intellectuele eigendomsrechten van een persoon ergens in de wereld inhoudt.
 • Servcorp geeft geen toestemming voor en mag niet opgevat worden als zijnde toestemming gevend voor het schenden van intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op materiaal of inhoud op andere websites.


8. Informatie uploaden naar de website

U beweert en garandeert met betrekking tot materiaal, inhoud en/of informatie dat/die u op de website verschaft dat:

 • U niet opzettelijk virussen, wormen of andere schade toebrengende zaken naar of via de website zult versturen;
 • U de toelating heeft om het materiaal en/of de informatie te verstrekken;
 • Het materiaal en/of de informatie niet belasterend is of geen pertinente onwaarheid is ten aanzien van een product, dienst, persoon of bedrijf;
 • Het materiaal en/of de informatie geen producten of diensten "aansmeert" en geen oneerlijke concurrentie vormt;
 • Het materiaal en/of de informatie geen schending van een intellectueel eigendomsrecht inhoudt, waaronder, doch niet beperkt tot handelsmerken, servicemerken en handelsnamen (geregistreerd of niet geregistreerd), vertrouwelijke informatie en auteursrecht;
 • Het materiaal en/of de informatie geen schending inhoudt van de wetten of voorschriften van de Commonwealth of Australia en de Staat van New South Wales, waaronder, doch niet beperkt tot de Trade Practices Act 1974 (Cth) en de Fair Trading Act 1987 (NSW) en gelijkwaardige staats- en territoriumwetgeving.


9. Toepasselijk recht

 • Indien een deel van de Gebruiksvoorwaarden nietig, onwettig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal dit deel als afsplitsbaar van de rest van de Gebruiksvoorwaarden beschouwd worden en zal het afgesplitste deel geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden.
 • Het recht dat van toepassing is op het gebruik van de website en de materialen en op geschillen voortvloeiend uit de website, de materialen en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van de staat van New South Wales, Australië.
 • U gaat ermee akkoord dat de rechtbanken van New South Wales, Australië exclusieve bevoegdheid hebben om geschillen voortvloeiend uit de Gebruiksvoorwaarden te beslechten.


10. Vrijwaring

Door de website te gebruiken, vrijwaart u Servcorp tegen iedere vordering of procedure die ingesteld wordt, waarmee gedreigd wordt of die aanhangig gemaakt wordt alsook alle aansprakelijkheid, verlies, schade of kosten (waaronder redelijke juridische kosten op basis van volledige schadeloosstelling) waaraan Servcorp wordt blootgesteld of die ze lijdt als direct of indirect gevolg van:

 • een schending door u van de Gebruiksvoorwaarden;
 • een werkelijke of vermeende overtreding door u van eender welke wet, wetgeving, voorschrift, verordening of gedragscode ingevolge een advertentie die op de website geplaatst werd;
 • vorderingen die ingesteld werden door of namens een derde met betrekking tot een handeling of veronachtzaming uwentwege ingevolge een advertentie die op de website geplaatst werd; of een advertentie of een voorgestelde advertentie die door u op de website geplaatst werd.


11. Algemeen

 • Servcorp mag de Gebruiksvoorwaarden naar goeddunken en zonder kennisgeving wijzigen. Een up-to-date versie van de geldende Gebruiksvoorwaarden zal beschikbaar zijn op de website telkens wanneer deze gewijzigd zijn. De juridische verklaring van afstand wordt geenszins beperkt of gewijzigd door andere voorwaarden of bepalingen op de website.
 • Indien een van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onuitvoerbaar of onwettig zou zijn, zal die bepaling geschrapt worden en blijven de overige bepalingen van kracht.
 • Indien Servcorp niet optreedt ten aanzien van een bepaalde schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden, zal dit niet opgevat mogen worden als een verklaring van afstand door Servcorp van haar recht om op te treden ten aanzien van volgende of gelijkaardige schendingen.
 • Dit document en alle bij wet geïmpliceerde garanties die niet uitgesloten of gewijzigd kunnen worden, vormen de integrale overeenkomst tussen de partijen.
 • Betalingen die via deze website worden gedaan, gelden enkel voor de allereerste maand van de gekochte Virtual Office-diensten. De volgende maanden zullen afzonderlijk gefactureerd en aangerekend worden.